wat gebeurde er 20 jaar geleden 7-2-1992

Datum : 07-02-2022

Europese Unie wordt opgericht

Op 7 februari 1992 werd in Maastricht het Verdrag betreffende de Europese Unie ondertekend, dat op 1 november 1993 in werking trad.
In het Verdrag stond dat de Europese Gemeenschappen, die voornamelijk economische doelstellingen nastreefden, zouden worden omgevormd tot de Europese Unie. De nieuwe Unie zou voortaan bestaan uit drie onderdelen, de zogenoemde pijlers. De eerste pijler omvatte voornamelijk het beheer van de interne markt en de gezamenlijke beleidsterreinen. De twee andere pijlers hadden betrekking op terreinen waar de lidstaten vooralsnog zelf de bevoegdheid over wilden houden, vooral het buitenlands en veiligheidsbeleid en politie/justitie.Naast het ontstaan van de huidige EU werd in het Verdrag van Maastricht ook de oprichting van de Economische Monetaire Unie (EMU, 1999) vastgelegd. Hierbij werd besloten dat er één munteenheid zou worden ingevoerd, waarvan het beheer aan een Europese Centrale Bank werd toevertrouwd. De euro werd op 1 januari 2002 een feit in twaalf van de toentertijd vijftien lidstaten van de Europese Unie.Op sociaal gebied nam de Europese Unie in 2000 in Nice een stap door het Handvest van de grondrechten van de EU te presenteren. In dit Handvest zijn alle grondrechten opgenomen die in de EU gelden op het gebied van vrijheid en burgerschap. Sinds 2009 is het Handvest ook bindend voor EU-instellingen.

meer weten kijk HIER op Wikipedia voor meer informatie of HIER op de page van de Europese unie

wat gebeurde er 20 jaar geleden 7-2-1992

Abonneer op onze nieuwsbrief