Privacy verklaring

PRIVACY 
Op deze pagina treft u de Privacyverklaring aan van MeerBusiness Duin & Bollenstreek.

Laatste update: 4-2-2021.

MeerBusiness Duin & Bollenstreek  is een regionaal zakenplatform met een leidende positie in de Bollenstreek regio. MeerBusiness Duin & Bollenstreek vindt het van essentieel belang dat de persoonlijke gegevens van haar klanten en relaties met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden verwerkt en beveiligd. Zij willen daarnaast open zijn over de wijze waarop uw gegevens worden verwerkt. Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle producten, diensten en activiteiten van MeerBusiness Duin & Bollenstreek.

VERWERKINGSDOEL

Wanneer u een lidmaatschap neemt, een publicatie bestelt, u aanmeldt voor een e-mail nieuwsbrief, deelneemt aan een evenement, gebruik maakt van onze interactieve diensten of anderszins gebruik maakt van de diensten van (een onderdeel van) MeerBusiness Duin & Bollenstreek, worden de door u verstrekte gegevens vastgelegd. De verstrekte persoonsgegevens gebruikt MeerBusiness Duin & Bollenstreek enerzijds voor de uitvoering van de overeenkomst en anderzijds om u op de hoogte te houden van nieuwe producten en diensten en om u gerichte aanbiedingen te doen. MeerBusiness Duin & Bollenstreek vindt het belangrijk om de door u verstrekte gegevens met alle zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid te behandelen. MeerBusiness Duin & Bollenstreek houdt zich daarom zowel aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens/ GDPR, de Telecommunicatiewet, de gedragscodes van de DDMA (Dutch Dialogue Marketing Association) en Emma (E-mail Marketing Associatie Nederland). Uw gegevens worden opgenomen in een bestand, dat wordt beheerd door onze functionaris gegevensbescherming (Frans van der Riet), geregistreerd bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

GEGEVENSVERSTREKKING AAN DERDEN

Uw gegevens worden zonder uw toestemming niet/nooit verstrekt aan partijen die niet tot MeerBusiness Duin & Bollenstreek behoren. Het is echter mogelijk dat MeerBusiness Duin & Bollenstreek verplicht wordt bepaalde gegevens te verstrekken, bijvoorbeeld aan de politie in het kader van een opsporingsonderzoek. MeerBusiness Duin & Bollenstreek zal in deze gevallen uitsluitend gegevens verstrekken als duidelijk is dat het gaat om een gerechtvaardigd verzoek van degene aan wie de gegevens moeten worden verstrekt. Een derde partij mag zich op geen enkele manier toegang verschaffen tot de persoonlijke data van onze klanten en relaties.

COOKIES

Bij gebruik van websites van MeerBusiness Duin & Bollenstreek kan door middel van zgn. cookies informatie over uw gebruik van de website worden verzameld. Cookies zijn kleine stukjes informatie (bestandjes) die een website op uw computer achterlaat. Cookies worden gebruikt om het navigeren in de website te vergemakkelijken, om het gebruik van de website te analyseren, om de website te optimaliseren en om meer gerichte informatie op de website te zetten. MeerBusiness Duin & Bollenstreek gebruikt cookies ook om informatie te verzamelen over haar klanten, voor het verzenden van gerichte communicatie, waaronder het verstrekken van service-informatie en het ontplooien van marketingactiviteiten rond de producten van MeerBusiness Duin & Bollenstreek. Daarbij kunnen tevens gegevens worden betrokken die zijn verzameld door derden. De geldigheidsduur van deze cookies is maximaal 30 dagen. Cookies kunnen uw computer of de bestanden die op uw computer staan niet beschadigen. Sommige advertenties en commerciële uitingen op onze websites worden wellicht in de toekomst rechtstreeks door derde partijen geplaatst. Deze partijen kunnen soms gebruik maken van gegevens over uw IP-adres en/of cookies plaatsen, bijvoorbeeld om bij te houden welke advertenties al aan u vertoond zijn. Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op onze eigen cookies. Het gebruik van cookies en andere technieken door derde partijen, zoals hierboven bedoeld, is onderworpen aan hun eigen privacy beleid. MeerBusiness Duin & Bollenstreek maakt geen gebruik van en heeft geen toegang tot deze cookies. U kunt uw browser zo instellen dat u bericht krijgt dat een cookie wordt geplaatst of dat het verzamelen van cookies niet mogelijk is. U kunt dan echter niet altijd van alle mogelijkheden van de site gebruikmaken.

 

EXTERNE DIENSTVERLENERS EN WEBSITES

Indien u gebruik maakt van diensten van een partner van MeerBusiness Duin & Bollenstreek, of indien u via een link terecht komt op de site van een derde, zijn de voorwaarden en privacy-regels van de betreffende partner c.q. derde van toepassing. U wordt aangeraden de privacyverklaring van deze partner c.q. derde te raadplegen.

BEVEILIGING GEGEVENS 
MeerBusiness Duin & Bollenstreek respecteert de privacy van iedere geregistreerde en draagt er zorg voor dat persoonsgegevens vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld. Registratie van informatie geschiedt via een encrypted verbinding (https). Alle persoonlijke gegevens zijn beveiligd opgeslagen in de administratie van MeerBusiness Duin & Bollenstreek. Deze database is uitsluitend toegankelijk voor medewerkers van MeerBusiness Duin & Bollenstreek, voor zover dat uit hoofde van hun functie noodzakelijk is. MeerBusiness Duin & Bollenstreek spant zich verder naar redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik en maakt daarbij gebruik van passende technische en organisatorische maatregelen, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek. MeerBusiness Duin & Bollenstreek is echter niet aansprakelijk voor verlies van gegevens, schade aan bestanden, onrechtmatig verkregen toegang tot computers of bestanden, via advertenties verspreide virussen of andere onrechtmatige programma’s of bestanden, of enig ander gevolg van het ter beschikking stellen van gegevens aan MeerBusiness Duin & Bollenstreek.

INZAGE/CORRECTIE VAN GEGEVENS EN RECHT VAN VERZET

U kunt te allen tijde en zonder kosten inzicht krijgen in uw gegevens die door MeerBusiness Duin & Bollenstreek zijn geregistreerd en deze gegevens desgewenst aanpassen. Ook kunt u bezwaar maken tegen het ontvangen van informatie van MeerBusiness Duin & Bollenstreek via e-mail, telefoon, post en/of SMS. Indien u van een van deze mogelijkheden gebruik wil maken dan kunt u dat schriftelijk doen via: MeerBusiness Duin & Bollenstreek T.a.v. Klantregistratie Colijnlaan 15, 2181XJ Hillegom U kunt ook een e-mail sturen naar: db@meerbusiness.nl

WIJZIGING PRIVACY VERKLARING

MeerBusiness Duin & Bollenstreek behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacyverklaring. Elke aanpassing zal op deze pagina worden gepubliceerd. Wij raden u aan deze Privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u altijd van de inhoud van de geldende Privacy Verklaring op de hoogte bent.  

Directie Wim Kruyt & Frans van der Riet

Abonneer op onze nieuwsbrief