Manifest Bereikbaarheid Bollenstreek

Datum : 28-12-2021

Georganiseerd bedrijfsleven maakt een vuist
14 organisaties uit het bedrijfsleven in de Bollenstreek hebben de krachten gebundeld en hun plan voor een betere bereikbaarheid van de Duin- en Bollenstreek vastgelegd in een manifest. Acht verbeterprojecten moeten worden uitgevoerd. Het is tijd om daar nu mee aan de slag te gaan vanuit het brede belang van de regio.

Lokale afwegingen mogen dat niet belemmeren.
Het manifest is vandaag toegezonden aan de politieke partijen in Bollenstreekgemeenten in de provincies Noord- en Zuid-Holland met de oproep om deze projecten op te nemen in hun programma bij de komende gemeenteraadsverkiezingen. Waar een wil is, is een ’weg’…… Willem Heemskerk, voorzitter Bedrijfsleven Bollenstreek, en Bart Siemerink, directeur Keukenhof, twee van de 14 initiatiefnemers van het manifest, benadrukken de urgentie om met een eenduidig uitvoeringsplan te komen.

Een regionale oplossing om de bereikbaarheid van de Duin- en Bollenstreek te verbeteren. Siemerink is trots op het gezamenlijke initiatief: “We moeten onze mooie, open Bollenstreek behouden. Dat kan alleen als er een gezonde bedrijvigheid mogelijk blijft, naast dat we hier goed kunnen wonen en recreëren. We moeten daarom nu de bereikbaarheid verbeteren en een ontsluiting regelen van de Bollenstreek met een goede doorstroming naar en via provinciale en rijkswegen. Bovendien vraagt verduurzaming ook om hoogwaardig openbaar vervoer en een fijnmazig netwerk van fietspaden.” “Er wordt al jaren nagedacht over een aanpak voor een betere bereikbaarheid, maar er is nog steeds niets concreets gebeurd”, aldus Heemskerk. “Dat schaadt de economische ontwikkeling in onze regio. We moeten nu gezamenlijk komen tot weloverwogen, gerichte verbeteringen.” Het manifest wordt op 20 januari gepresenteerd aan Frederik Zevenbergen, gedeputeerde verkeer en vervoer van Provincie Zuid-Holland en aan de Stuurgroep Mobiliteitsmaatregelen Noordelijke Duin- en Bollenstreek. Vanwege de huidige coronamaatregelen was een fysieke overhandiging nu helaas niet mogelijk.

Manifest Betere Bereikbaarheid Bollenstreek

Waar een wil is, is een “weg”….. Het verkeer in de Bollenstreek loopt vast en het wordt alleen maar erger. Overheden blijken niet in staat om te doen waar al bijna twintig jaar over is nagedacht en om wordt gevraagd: zorgen dat de Bollenstreek bereikbaar blijft en beginnen met het aanpakken van de grootste knelpunten. Het gebrek aan urgentie en het ontbreken van een bestuurlijke vuist zijn verontrustend. Want de problematiek is groot, hardnekkig en onomstreden.

Het is geen vijf voor twaalf.
Dat was het meer dan tien jaar geleden al. Sla de Intergemeentelijke Structuurvisie Duin- en Bollenstreek uit 2009 er nog maar eens op na. Er was toen beleid, er was bestuurlijke overeenstemming, er was een plan en er was geld. En nu? Er is nog niets gebeurt, er is geen plan en een grote bestuurlijke onduidelijkheid. Zo doorgaan kan niet langer. Mag ook niet langer. Daarom onze oproep. Om aan te pakken wat aangepakt moet worden. Om te gaan doen wat kan. Om beslissingen te nemen die onvermijdelijk zijn en die ieder weldenkend mens zal begrijpen. Logische maatregelen om het wegenstelsel te verbeteren.

De feiten spreken voor zich.
De oost-west ontsluitingen in het noorden, midden en zuiden van de Bollenstreek zijn niet berekend op hun taak. Met als gevolg dat het verkeer gaat zwerven over het daarvoor niet bestemde onderliggende wegennet. Onbegrijpelijke knelpunten als de smalle brug over de Ringvaart bij Lisse/Hillegom en de rotondes in Sassenheim versterken het probleem.

En hoe te denken over de verdere groei van de verkeersdruk door vooral de toekomstige woningbouw in de zuidelijke Bollenstreek?
De brug over de ringvaart in de N207 vormt een onweerlegbare en onbegrijpelijke bottleneck die iedere ochtend en iedere avond voor nodeloze files zorgt. Laat staan in piekperiodes in het voorjaar. De onafgebroken verkeersstroom door Hillegom over de N208 kan zo niet voortduren. De N443 en N208 zijn in het geheel niet geschikt om te dienen als ontsluitingsroute. En dat terwijl alle analyses erop wijzen dat op deze as en in de zuidelijke Bollenstreek de verkeersdruk in de komende decennia alleen maar verder zal toenemen. Natuurlijk moet ook de A44 worden aangepakt. Die is te smal en de oude viaducten kunnen echt niet meer. Een betere doorstroming en een grotere verkeersveiligheid zorgen voor minder problemen, oponthoud en sluipverkeer in de Bollenstreek. Wonen, werken, recreëren en leefbaarheid in de Bollenstreek zijn gebaat bij een doeltreffende ontsluiting en doorstroming naar en via provinciale en rijkswegen. En natuurlijk vraagt verduurzaming ook om de realisatie van HOV verbindingen, een fijnmazig fietspadennetwerk en logistieke knooppunten voor vrachtverkeer. Laten we daarom eindelijk eens een gezamenlijke vuist maken. Lokaal denken achter ons laten en nu direct, weloverwogen, gerichte verbeteringen uitvoeren.

Het gezamenlijke bedrijfsleven roept op om de volgende 8 projecten nu uit te voeren: Te zorgen voor betere oost-west verbindingen door:
1. Een nieuwe ontsluiting naar de A4, de A44 en de Haarlemmermeer te realiseren ten zuiden van Lisse door doortrekking van de 2e Poellaan. En deze nieuwe ontsluiting te verbinden met een nieuw te ontwerpen tracé naar Noordwijkerhout en Noordwijk (nieuwe of vernieuwde N443).
2. Aanleg van een nieuwe noordelijke ontsluiting vanaf de N205/Bennebroekerweg in de Haarlemmermeer tot de N208 in Hillegom, volgens het reeds uitgewerkte voorkeurstracé ten noorden van Hillegom.
3. Verbreding van de brug over de Ringvaart in de N207 naar tweemaal twee stroken.
4. Aanleg van de zuidelijke randweg Duin- en Bollenstreek ten noorden van Rijnsburg. Werk te maken van de A44 door:
5. de A44 te moderniseren door de doorstroming te verbeteren, de capaciteit te vergroten en de verkeersveiligheid te vergroten. Het openbaar vervoer echt te verbeteren door:
6. Ervoor te zorgen dat de nieuwe oost-west verbindingen ook geschikt worden gemaakt voor snel en hoogwaardig openbaar vervoer.
7. De spoorlijn Haarlem – Leiden beter te gaan benutten voor regionale ontsluiting.
8. Het netwerk aan (snel)fietspaden uit te breiden.

Manifest Bereikbaarheid Bollenstreek

Abonneer op onze nieuwsbrief