Algemene voorwaarden van MeerBusiness

1. Definities

In deze algemene voorwaarden zullen de volgende termen en bepalingen gebruikt worden:

Gebruiker: degene die deze voorwaarden hanteert, zijnde MeerBusiness Duin & Bollenstreek tevens handelend onder de naam 'MeerBusiness (vanaf 1 april 2015 handeld onder de naam Advies voor Meer Business ';

Wederpartij: degene die met de gebruiker contracteert c.q. beoogt te contracteren.

Overeenkomst: de overeenkomst tussen MeerBusiness en de wederpartij waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn;

Offerte: elk mondeling of schriftelijk aanbod van MeerBusiness om een overeenkomst met wederpartij aan te gaan;

Zaken: alle door MeerBusiness aangeboden producten en diensten;


2. Toepasselijkheid

Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn de onderhavige voorwaarden van toepassing op alle activiteiten, prijsopgaven, offertes, afspraken en overeenkomsten van MeerBusiness. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden binden MeerBusiness pas wanneer dat schriftelijk is overeengekomen.

Deze algemene voorwaarden treden in plaats van en sluiten alle voorwaarden uit, welke door de wederpartij zijn of worden gesteld.


3. Overeenkomst

Een overeenkomst tussen MeerBusiness en de wederpartij wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het tijdstip van ontvangst door MeerBusiness van een door wederpartij voor akkoord getekende offerte, prijsopgave, of overeenkomst (welke een geldigheidsduur bevat die op het tijdstip van ontvangst voor MeerBusiness niet is overschreden) ontvangt, dan wel op het tijdstip waarop een overeenkomst zowel door MeerBusiness als door wederpartij is getekend. Alle overige overeenkomsten en later gemaakte aanvullende afspraken zijn voor MeerBusiness pas bindend wanneer deze door haar schriftelijk worden bevestigd en wederpartij daartegen niet binnen 8 dagen schriftelijk bezwaar maakt.


4. Toepasselijk recht en forumkeuze

Op de overeenkomsten van MeerBusiness is Nederlands recht van toepassing. Bij geschillen is de rechtbank in Haarlem bevoegd daarvan kennis te nemen.


5. Contributie

Wederpartij zal voor het lidmaatschap van het netwerk MeerBusiness jaarlijks contributie betalen. De contributie zal per 1 januari van elk jaar of verhoogd worden met minimaal het CPI; alle huishoudens (2000=100) en indien MeerBusiness dit tussentijds noodzakelijk acht.


6. Betaling

Indien de wederpartij niet, niet tijdig, niet deugdelijk, of slechts gedeeltelijk aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan, is de wederpartij steeds onmiddellijk in verzuim, zonder dat daartoe enige nadere ingebrekestelling is vereist en zijn de verschuldigde bedragen terstond opeisbaar. In dat geval is de wederpartij aan MeerBusiness de wettelijke handelsrente verschuldigd, alsmede alle kosten die MeerBusiness moet maken om haar vordering te incasseren, waarbij de buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van €150, 00, onverminderd het recht van MeerBusiness om de volledige schade te vorderen. Bij betalingsachterstand is MeerBusiness gerechtigd verdere deelname door de wederpartij aan activiteiten te ontzeggen of te verlangen deze slechts te verrichten via contante betaling.


7. Overmacht:

MeerBusiness heeft het recht de nakoming van haar verplichtingen op te schorten, als zij door omstandigheden die bij het sluiten van de overeenkomst niet te verwachten waren en die buiten haar invloedssfeer liggen of verhinderd is haar verplichting na te komen.

8. Aansprakelijkheid:

MeerBusiness is slechts aansprakelijk voor schade die wederpartij lijdt die niet rechtstreekse en uitsluitend het gevolg is van een aan MeerBusiness toe te rekenen tekortkoming. Voor vergoeding komt echter allereerst in aanmerking die schade waartegen MeerBusiness verzekerd is en zulks met een maximum van een jaar contributie. Niet voor

vergoeding in aanmerking komt gederfde winst, stagnatieschade, gevolgschade en schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van hulppersonen;

9. Opzegging:

Overeenkomsten kunnen door beide partijen schriftelijk worden opgezegd, tegen het einde van het contractjaar, met in achtneming van een opzegtermijn van drie maanden. Bij gebreke van (tijdige) opzegging wordt de overeenkomst stilzwijgend verlengd. Telkens voor de duur van een jaar.

10. Ontbinding:

In geval van niet, niet tijdige of niet behoorlijke voldoen aan verplichtingen, welke voor wederpartij uit een met MeerBusiness gesloten overeenkomst voortvloeien, is de wederpartij van rechtswege in gebreke, zonder dat daartoe een ingebrekestelling zal zijn vereist. MeerBusiness is dan gerechtigd de tussen partijen bestaande overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden, dan wel de uitvoering daarvan op te schorten alsmede van de wederpartij onmiddellijke betaling te eisen voor de reeds verrichte werkzaamheden en vergoeding van schade en kosten.

 

Word ook MeerBusiness member!Word ook Member! Aanmelden nieuwsbriefNieuwsbrief
Facebook Twitter LinkedIn
Kies uw regio
MeerBusiness Nieuws
MeerBusiness Nieuws RSS
10 oktober BedrijfswagenXperience bij Beelen in Lisserbroek
Uw bedrijfswagen is naast vervoersmiddel ook het reclamemiddel van uw ondernemin...
Lees meer...
Internationale Beatles Verzamelbeurs in Leiden op zondag 29 oktober 2017.
The Beatles zijn al meer dan 45 jaar "uit elkaar", maar nog steeds houdt hun muz...
Lees meer...
Inschrijving gestart voor Jonge Ondernemersprijs Bollenstreek
Op 8 maart 2018 wordt tijdens het OndernemersGala in Hillegom, voor de eerste ke...
Lees meer...
   
Meer nieuws items
MeerBusiness Agenda
MeerBusiness Agenda RSS
Datum: 26-09-2017
Business Golfcompetitie TESPELDUYN
Lees meer...
Datum: 27-09-2017
Ondernemersborrel Hillegom en omgeving
Lees meer...
Datum: 05-10-2017
Netwerkbijeenkomst Park10
Lees meer...
Datum: 05-10-2017
Netwerkborrel Park 10
Lees meer...
Datum: 10-10-2017
Open Business golf dag op de Haarlemmermeersche
Lees meer...
   
Meer agenda items